Lentokone ja ohjaaminen

4.1 Suoritusarvot

Yleistä

Lentokoneet suunnitellaan yleensä tiettyjä käyttötarkoituksia varten. Kukin käyttötarkoitus asettaa omat vaatimuksensa koneelle. Koska suuri osa näistä vaatimuksista on toistensa kanssa ristiriitaisia, joutuu koneen suunnittelija tekemään koko joukon kompromisseja. Hän voi esimerkiksi valita koneelle pääkäyttötarkoituksen ja lisäksi joukon sivutarkoituksia, joihin kone ehkä ei ole paras mahdollinen, mutta kuitenkin soveltuva. Koneen ostaja ja käyttäjäkunta viime kädessä ratkaisevat, mille ominai­suuksille he antavat arvoa. Koska meidän tehtävämme ei ole suunnitella vaan käyttää valmiiksi suunni­teltuja koneita, tyydymme tarkastelemaan saavutusarvoja erillisinä ilmiöinä. Tarkoituksena on pikem­minkin esitellä niitä siten, että koneen käyttäjä osaisi kiinnittää tarpeellista huomiota niihin sekä opetella käyttämää konetta mahdollisimman hyvin. Yleisesti lentokoneiden spesifikaatiossa kuvatut saavutusarvot perustuvat maksimi lentomassalla, uudella, sileällä ja puhtaalla koneella koelennoilla saatuihin mittaustuloksiin, jotka on muutettu vastaamaan standardi ilmakehän olosuhteita. Jotta suoritus­arvoihin päästäisiin omassa lentotoiminnassa, on käytettävä samoja asetuksia kuin koneen ohjekirjassa on annettu. Esimerkiksi polttoaineen kulutusarvot edellyttävät oikein suoritettua laihennusta jne.

Lentokoneen suoritusarvoilla ilmaistaan yleensä seuraavia ominaisuuksia:

Vaakalento:         maksiminopeus, sakkausnopeus, maksimi puuskanopeus, laippojen käyttönopeusalue, laskutelineiden käyttönopeusalue, kriittinen nopeus.

Nousulento:          jyrkin nousu (asteissa tai prosenteissa), suurin nousunopeus.

Lakikorkeus:        suurin toimintakorkeus eli korkeus, jossa nousunopeus täydellä teholla on nolla tai hyvin pieni

Liukulento:           liitosuhde, pienin vajoamisnopeus.

Toimintamatka:    täydellä tankilla ja mahdollisilla lisätankeilla, täydellä kuormalla

Toiminta-aika:      täydellä tankilla ja mahdollisilla lisätankeilla

Lentoonlähtömatka:   maakiito, nousu yli 15 m esteen, keskeytetty lentoonlähtö

Laskumatka:        laskukiito, lasku yli 15 metrin esteen, keskeytetty lasku

Hyötykuorma:      Maksimi henkilöluku, polttoainemäärä, lasti

 

4.1.1 Vaakalento

 Vaakalennossa potkurin vetävä voima tai suihkumoottorin työntövoima on yhtä suuri kuin koneen vastuksesta ja kiihtyvyydestä johtuva vastakkainen voima. Lennettäessä vakionopeudella kiihtyvyyden vaikutus on nolla. seuraavassa kuvassa nähdään tasapainoehdot vaakalennossa. Kiihtyvyys riippuu potkurin vetävän voiman ja vastuksen erotuksesta. Nostovoima on vaakalennossa sama kuin koneen paino. T = eteenpäin vetävä voima (käytetään myös sanaa työntövoima, joka on totta suihkukoneille)

 sivu51 vaakalento
Kuva: Tasapainoehdot vaakalennossa. Vetävä voima T on yhtäsuuri kuin koneen vastus lisättynä massahitausvoimalla eli T = D + a m. a on positiivinen, kun kone kiihtyy ja negatiivinen, kun kone hidastuu. Pystysuunnassa nostovoima = koneen paino.

Vaakalentonopeuden ja kiihtyvyyden määräytyminen:

Aikaisemmin olemme kohdassa "Kokonaisvastus" selvittäneet, miten vastus muuttuu eri lento­nopeuksilla, seuraavassa kuvassa on esitetty lisäksi moottorin vetävän voiman riippuvuus lentonopeudesta. Näiden kahden erotus ratkaisee miten nopasti voidaan lentää, kiivetä tai kiihdyttää.

 sivu52 kiihtyvyys

Kuvassa on esitetty potkurin eteenpäin vetävän voiman, T ja kokonaisvastuksen D kuvaajien riippuvuus lentonopeudesta tietyllä korkeudella. Jos T > D, kone voi kiihtyä tai lentää nousulentoa.

Mikäli lentonopeus on pienempi kuin A-pisteessä, niin vetävä voima ei riitä kiihdytykseen vaan kone hidastuu. Nopeutta A-pisteessä kutsutaan myös kriittiseksi nopeudeksi, joka on yleensä suurempi kuin sakkausnopeus. Tämä tilanne esiintyy useimmiten lentoonlähdössä, jos pyritään irroittamaan kone liian aikaisin kiitoradasta eli irtiveto on liian aikaisin. Sama tilanne syntyy, kun jyrkennetään tarkoituksellisesti nousukulmaa, jolloin nopeus vähitellen vähenee ja lopuksi kone saattaa sakata, ellei vetoa löysätä. 

B-pisteessä on saatu suurin mahdollinen nopeus, joka on mahdollista tällä tehoasetuksella. Jos nopeus on suurempi kuin B-pisteessä, niin se hidastuu, kunnes ollaan takaisin B-pisteessä.

Suurin kiihtyvyys, a = (T – D)/m tai jyrkin nousu saadaan silloin, kun erotus T- D on suurimmillaan. On pidettävä kuitenkin mielessä, että molemmat kuvaajat riippuvat voimakkaasti olosuhteista, tehoasetuksesta, ilman tiheydestä, koneen kuormauksesta jne. Mikäli vetävä voima vastaa suurinta käytettävissä olevaa moottoritehoa, B-piste edustaa suurinta vaakalentonopeutta.

Tehoasetuksen vaikutus vaakalentonopeuteen

Tärkein seikka, jolla ohjaaja säätää vaakalentonopeutta, on tehonsäätö, joka tapahtuu yhdessä potkurin pyörimisnopeuden ja potkurin nousun avulla. Seuraavassa kuvassa on esitetty erilaisten tehoasetusten vaikutus eri nopeuksilla. Teho ilmaistaan yleensä prosentteina nimellistehosta. Esimerkiksi nimellisteho on 200 hv, tehoasetus 50 %, jolloin todellinen teho on 100 hv.

 

 

 sivu53 teho
Kuva: Tehon muuttuminen tehoasetusta muutettaessa. Vaakalentonopeus määräytyy kutakin tehoasetusta vastaavan käyrän ja vaakalentoon vaaditun tehon leikkauskohdan mukaan. Suurin nousunopeus saavutetaan nopeudella, jolla tehoylijäämä on mahdollisimman suuri. 

Kuvassa kiinnittyy huomio siihen, että vakiotehoprosentilla saadaan aikaan erilaisia todellisia tehoja riippuen lentonopeudesta. Tämä johtuu mm. potkurin hyötysuhteen muuttumisesta eri nopeuksilla. Mikäli lentokorkeus muuttuu, se vaikuttaa sekä vastukseen että moottoritehoon. Tällöin jouduttaisiin piirtämään kuvan 52 mukaiset käyrästöt eri korkeuksilla, jotta saataisiin kullakin korkeudella vallitseva tilanne. Ei luonnollisestikaan voida edellyttää, että ohjaaja ryhtyisi kaivelemaan sellaisia taulukkoja lennon aikana. Sen tähden koneen käsikirjasta käy yksinkertaisesti selville moottorin tehoasetus ja tosi ilmanopeus tiheyskorkeuden muuttuessa. Seuraavassa kuvassa esitetään esimerkki näiden grafiikoiden lukemisesta.

Toimintaohje:

1. Määrittele korkeuden muuntokaavion, kakkaran tai laskimen avulla tiheyskorkeus HD.

2. Moottorin pyörimisnopeuden ja tiheyskorkeuden perusteella valitaan tehoasetus, jolloin samalta suoralta saadaan myös polttoaineen kulutus.

3. tehoasetuksen ja tiheyskorkeuden avulla saadaan tosi-ilmanopeus.

Tiheyskorkeuden määrittäminen, esimerkki.

Lennät 7.700 jalan korkeudessa pyörimisnopeudella 2.590 r/min. Mikä on tehoasetuksesi, kulutuksesi ja tosi-ilmanopeutesi? Ratkaisu: Katso vasemmalta tiheyskorkeutesi (nuoli), seuraa vaakasuoraan, kunnes tulet 2.590 r/min kohdalle. Lue tästä tehoasetuksesi ja kulutuksesi. Saat 75% tehon ja 32 l/h kulutuksen. Saadaksesi selville tosi ilmanopeuden katso oikeanpuoleisesta kuvaajasta samalta korkeudelta 75% tehon kohdalta vastaava ilmanopeus 214 km/t.

 Sivu54 tosi ilmanopeus
Kuva: Piper Cherokeen moottorin tehoasetuksen, kulutuksen ja tosi ilmanopeuden määrittäminen.

Google: Lentokoneen suoritusarvot, aircraft performance

 

4.1.2 Nousu

Nousunopeus määräytyy samoin kuin vaakalentonopeus T-D erotuksesta. Tällöin nousuun on käytettävissä työntövoiman ylijäämä T-D, joka vaakalennossa käytettiin kiihdytykseen. Mikäli nousu suoritetaan vakionopeudella, saadaan nousuun tarvittava työntövoiman ylijäämästä T – D, joka on käytettävissä joko kiihdytykseen tai nousuun. Kun erotus on suurimmillaan, saadaan myös jyrkin nousu. mikäli lentonopeutta kasvatetaan tätä nopeutta suuremmaksi, käytetään enemmän voimaa vastukseen ja nousuvara jää pienemmäksi.

Jyrkimpään nousukulmaan ja suurimpaan nousunopeuteen liittyvät konekohtaiset arvot löytyvät koneen manuaalista.

 sivu55 nousukulma
Koneen nousukulma riippuu työntövoiman ja vastuksen erotuksesta. Todetaan, että nousukulma on jyrkimmillään silloin, kun T —D on suurimmillaan, koska sin g ei riipu nopeudesta. Sen sijaan nousunopeus Vy on suurimmillaan, kun tulo (T—D) V on suurimmillaan. Koska työntövoiman ylijäämä muuttuu nopeuden muuttuessa, on vaikea suoralta kädeltä sanoa, miten saavutetaan paras nousunopeus. Sen vuoksi olemmekin esittäneet kuvan, jossa teho on pystyasteikoilla. Teho voidaan esittää myös muodossa voima kertaa nopeus. Tästä kuvasta saadaan suurinta nousunopeutta vastaava lentonopeus kullakin tehoasetuksella siten, että katsotaan, milloin moottorin antaman tehon ja vaaditun tehon erotus on suurimmillaan. Tämä nopeus on merkitty kuvioon. Jyrkin nousu saadaan aina hieman pienemmällä lentonopeudella kuin suurin nousunopeus.

4.1.3 Polaarin käyttö liitosuhteen määrittelyyn

Liitosuhde ja vajoamisnopeus kiinnostavat varsinkin purjelentäjiä. Moottorilentäjillä ne tulevat kysymykseen lennettäessä moottori tyhjäkäynnillä tai moottorin seistessä. Koska purjelentäjälle tuttu koneen polaari piirretään vajoamisnopeuden perusteella "ylösalaisin", teemme sen saman myös kuvassa 56. Vaadittu teho ilmenee koneen vajoamisnopeudesta, joten kuvaajat ovat yhdenmukaiset. Tehon kaava on: Teho = voima x nopeus. Koska tässä tarkoitettu voima on koneen massa x kiihtyvyys eli koneen paino, ja nopeus on vajoamisnopeus, saadaan P = m g Vy, jossa (g = 9,81 m/s2). Esimerkkinä purjekoneen ja moottorikoneen vertailu:

Tyyppi Vy m/s Massa kg Tehontarve, kW
Purjekone 1,0 300 300 x 9,8 x 1,0 3,0
Moottorikone 3,0 1000 1000 x 9,8 x 3,0 29,4
Taulukko. Purje- ja moottorikoneen tehontarve lennettäessä vaakalentoa pienimmällä vajoamis-nopeudella. Vy on nousunopeus. Nämä luvut osoittavat pienimmän vaaditun tehon, jotta kone pysyisi vaakalennossa edellyttäen, että Vy oli minimivajoamisnopeus.

Kuvassa on piirretty polaari, jota käytetään parhaan liitosuhteen sekä minimi vajoamisnopeuden löytämiseen. Moottorilentäjälle polaarissa minimi vajoamisnopeus vastaa pienintä tehoa, jolla kone lentää vaakalentoa ja paras liitosuhde vastaa nopeutta, jolla päästään pisimmälle.  Polaarista saamme minimivajoamisnopeuden ja sitä vastaavan lentonopeuden, kuva 56, piste A. Tällöin halutessamme lentää minimivajoamisnopeudella 2,0 m/s meidän tulee valita lentonopeudeksi 25 m/s. Liitosuhde määrätään polaarilla olevan pisteen lentonopeuden ja vajoamisnopeuden suhteena.

Liitosuhde paranee pisteen A liikkuessa kohti B:tä, jossa saavutetaan paras liitosuhde 15,2. Lentääksemme siis tyynellä säällä mahdollisimman hyvällä liitosuhteella, on valittava lentonopeudeksi 35 m/s. Mikäli joudumme lentämään 16 m/s vastatuuleen, piirrämme tangentin alkamaan 16 m/s lentonopeudesta polaarille, jolloin saamme samasta polaarista pisteen C parhaaksi liitosuhteeksi 13,5. Lennettäessä vastatuuleen tai laskevassa virtauksessa on nopeutta lisättävä liitosuhteen parantamiseksi. Tässä tapauksessa optiminopeus 42 m/s on 7 m/s suurempi kuin tyynellä säällä. Laskevassa ilmavirtauksessa tangentti aloitetaan laskevan virtauksen nopeuden verran Vy-akselilta vaaka-akselin yläpuolelta (C). Havaitaan, että vastatuuli ja laskeva ilmavirtaus vaikuttavat periaatteessa samalla tavoin. Tässä tapauksessa 2,0 m/s laskevan vaikutus vastaa 16 m/s vastatuulta.

 sivu57 polaari

Polaarin pystyakselina on nousunopeus ja vaaka-akselina lentonopeus. Polaariin on piirretty koneen vajoamisnopeuden riippuvuus lentonopeudesta, kun moottori ei käy. Liitosuhde missä hyvänsä polaarin pisteessä on nousunopeuden ja lentonopeuden suhde. Pienin vajoamisnopeus on polaarikäyrän maksimi (A). Paras liitosuhde saadaan, kun origosta piirretään tangentti polaarikäyrälle (B). Jos halutaan tietää paras liitosuhde vastatuuleen, niin tangentin alkupiste on siirrettävä lentonopeusakselilla vastatuulen verran oikealle (C). Moottorikoneella polaarin maksimi vastaa pienintä polttoaineen kulutusta vaakalennossa eli pisintä toiminta-aikaa ja paras liitosuhde pisintä toimintamatkaa.

 
Tapaus Lentonopeus V m/s Vajoamisnopeus Vy m/s Liitosuhde Huom.
A 25 2 12,5 Pienin vajoamisnopeus
B 35 2,3 15,2 Paras liitosuhde tyynellä
C 42 3,1 13,5 Paras liitosuhde 16 m/s vastatuulella tai 2 m/s laskevassa virtauksessa
 Taulukko 5. Polaarista poimitut nopeusarvot ja niistä lasketut liitosuhteet eri olosuhteissa.

Liitosuhteeseen ja vajoamisnopeuteen vaikuttavat tekijät

 • Koneen painon kasvaessa polaari siirtyy alas ja oikealle. Tuloksena on lentonopeuden kasvu sekä vajoamisnopeuden kasvu. Liitosuhde muuttuu vain hiukan. Tämän vuoksi käytetään purjelentokoneissa painolastina vettä silloin, kun on erittäin hyvät termiikit. Termiikkien heiketessä vesilasti pudotetaan pois, jolloin vajoamisnopeus pienenee.
 • Vastuksen kasvu epäpuhtauksien tms. takia siirtää polaaria alaspäin, jolloin sekä liitosuhde et!ä vajoamisnopeus heikkenevät. Koneen puhdistus lisää muutamista solmuista jopa kymmeneen solmuun koneen nopeutta.
 • Vastatuuli siirtää polaaria tuulen nopeuden verran vasemmalle. Tällöin optimiliitosuhdetta vastaava lentonopeus kasvaa. Tämä on pidettävä mielessä pakkolaskuissa vastatuuleen. Myötätuulessa tilanne on luonnollisesti päinvastainen. Esimerkiksi 16 m/s vastatuulen vaikutus voidaan esittää kuvassa 56 16 m/s lentonopeuden kohdalta alkavalla tangentilla. Tangentin ja polaarin sivuamispiste C osuu nopeudelle 42 m/s, jossa vajoamisnopeus on 3,1 m/s ja liitosuhde 13,5. Tällä 42 m/s ilmanopeudella meidän on siis lennettävä kohti laskupaikkaa.
 • Laskevan ilmavirran vaikutuksesta polaari siirtyisi alaspäin. Jottei sitä tarvitsisi piirtää uudelleen, piirretään tangentti alkamaan Vy akselin yläpuolelta vajoamisnopeutta vastaavan nopeuden kohdalta. Havaitaan, että äskeisen esimerkin 16 m/s vastatuuli vastaa laskevaa ilmavirtaa, jonka nopeus on 2,0 m/s.
 • Nousevan ilmavirran vaikutus saadaan tietysti edellisessä esitetylle vastakkaisesti. Tällöin on otettava huomioon, että mikäli nousevan ilmavirran nopeus on yhtä suuri tai suurempi kuin koneen vajoamisnopeus, niin koneen liitosuhde on joko ääretön tai kone jopa nousee.

Mainittakoon, että purjelennossa voidaan käyttää hyväksi laskevien ja nousevien ilmavirtojen ominaisuuksia siten, että nousevissa virtauksissa lennetään minimivajoamisnopeudella ja laskevissa optimiliitosuhteella. Tällöin hyvällä säällä voidaan lentää jopa kymmeniä kilometrejä tätä ”delfiinilentoa” ilman, että keskimääräinen korkeus vähenisi.

Ainakin kilpailuihin käytettävien purjekoneiden manuaalissa tulisi olla polaari eri lentopainoille. Moottorikoneille ilmoitetaan normaalisti vain lukuarvot parhaalle liitosuhteelle sekä minimi vajoamisnopeudelle.

 

4.1.4 Lakikorkeus

Lakikorkeus ilmaisee suurimman korkeuden, johon kone voi omin voimin nousta. Koneen nousunopeus pienenee lentokorkeuden kasvaessa. Lakikorkeuden katsotaan olevan siellä, missä nousunopeus on nolla. Käytännössä on kuitenkin määritelty lakikorkeudeksi korkeus, jossa nousunopeus on alle sovitun rajan. Tämä raja on erilainen eri lentokoneluokissa vaihdellen noin 0,3—1,5 m/s rajoissa. Kuvassa 54 nähdään nousunopeuden pieneneminen tiheyskorkeuden kasvaessa. Kohta, jossa nousunopeus on nolla, on absoluuttinen lakikorkeus.

 sivu59 lakikorkeus
 Lakikorkeus. Vaaka-akselilla on nousunopeus ja pystyakselilla lentokorkeus. Ilman tiheyden laskiessa moottorin teho laskee ja nousunopeus pienenee, kunnes teho ei enää riitä. Käytännössä lakikorkeus määritellään esimerkiksi korkeudeksi, jossa nousunopeus on alle 0,5 – 1,5 m/s kone tyypistä riippuen.

 Lakikorkeus, tosi ilmanopeus ja mittarin näyttämä ilmanopeus

 sivu60 lakikorkeus
Kuva: Vasemmalla tosi ilmanopeus ja oikealla vastaava nopeusmittarin indikoima nopeus, jonka mukaan sakkausnopeus on lakikorkeuteen saakka vakio. Moottoriteho vähenee ilman tiheyden laskiessa, mikä rajoittaa maksimi nopeutta. Lakipisteessä lennetään jo täydellä teholla ja sakkausnopeudella.

Kuvassa esitetään maanpinnasta lakikorkeuteen asti rinnakkain tosi ilmanopeudet vasemmalla sekä mittarin näyttämät indikoidut nopeudet oikealla: a) sakkausnopeus, b) jyrkintä nousua vastaava nopeus c) parasta nousunopeutta vastaava lentonopeus ja d) maksimi vaakalentonopeus. Huomio kiinnittyy siihen, että nopeusmittarin näyttämä sakkausnopeus säilyy samana koko nousun ajan. Toinen huomio on, että nopeusmittarin näyttämä maksimi lentonopeus pienenee, vaikka tosi ilmanopeuden kuvassa nopeus kasvaa liki 2 km korkeuteen saakka. Tämä johtuu ohentuneen ilman heikentämästä moottoritehosta sekä lisääntyneestä indusoidusta vastuksesta. Nopeusmittarin näyttö perustuu kinemaattiseen paineeseen, johon myös koneen nostovoima ja vastus perustuvat. Kinemaattinen paine laskee ilman tiheyden laskiessa ja aiheuttaa sen, että nopeusmittari näyttää todellista ilmanopeutta vähemmän mutta koneen sakkausnopeus ja muut siitä riippuvat nopeudet näytetään täsmälleen samalla lailla kuin maanpinnalla. Ainoat asiat, jotka nousulennon aikana todella muuttuvat, ovat moottoritehon sekä nousunopeuden pieneneminen ja tosi ilmanopeuden kasvu.

 

4.1.5 Lentoonlähtömatka

Lentoonlähtömatka muodostuu kolmesta osasta: maakiito, ylösveto eli rotaatio ja nousu 50 jalan korkeuteen.

Kuormaus ja painopiste

Lentokoneen kuormauksessa on noudatettava koneelle sallittuja arvoja niin henkilöluvun, polttoaine­määrän kuin lastin kanssa. Esimerkiksi Utility-luokan koneen kokonaispainolle ja painopistealueelle saattaa olla rajoituksia, jotka liittyvät siihen lennetäänkö matkalentoa vai taitolentoa (utility viittaa juuri taitolentoon). Etenkin painopisteen kanssa on oltava tarkkana, koska se vaikuttaa merkittävästi koneen stabiliteettiin. 

Huomaa, että painopisteen sijainti on laskettava ennen lentoonlähtöä todellisen kuormaustilanteen mukaisesti. Lennon aikana kuluu polttoainetta ja sen vuoksi on myös tarkistettava, että lennon lopussa painopiste on edelleen sallituissa rajoissa.

Liian edessä oleva painopiste tekee koneesta hyvin vakaan, mutta pidentää lentoonlähtö- ja laskumatkaa, koska korkeusperäsimen vetovara ei välttämättä riitä kumoamaan nokkapainoa. Kannuspyöräkone voi mennä laskussa nokilleen ja nokkapyöräkoneen nokkapyörä voi ylikuormittua laskussa.

Liian takana oleva painopiste on erittäin vaarallinen, koska se tekee koneesta epävakaan eli kone alkaa koukkia ja on vaikea lentää. 

Ylikuorma puolestaan nostaa sakkausnopeutta, pidentää lentoonlähtö- ja laskumatkaa sekä rasittaa konetta enemmän, kuin mihin se on suunniteltu. (Usein todettu tilanne, kun on tutkittu tapahtunutta lento-onnettomuutta). Jos ylikuorman lisäksi painopiste ei ole oikealla alueella, on onnettomuuden riski korkealla.

Lentokoneen käsikirjassa on tarkat ohjeet koneen kuormauksesta ja painopistelaskelmista. Seuraavassa kuvassa on esimerkki Cessna 172 kuormausrajoista.

 Koneen kuormitusrajat Cessna 172
 Kuva. Cessna 172 kuormausrajat. Huomaa erityisesti, että taitolennon raja-arvot ovat huomattavasti ahtaammat kuin normaali lennon. Jos esimerkiksi syöksykierre tehdään utility-luokkaa takapainoisemmalla painopisteasemalla, kierre saattaakin kehittyä lattakierteeksi, jonka oikaisu on erittäin haastava. 

 

4.1.6 Toimintamatka ja toiminta-aika

Toimintamatka ja -aika riippuvat kumpikin polttoaineen määrästä ja polttoaineen kulutuksesta sekä toimintamatka lisäksi lentonopeudesta. Koska polttoaineen riittävyys on ensiarvoisen tärkeä tekijä, on syytä perehtyä tarkoin koneensa kulutukseen. On pidettävä mielessä, että lukuisat tekijät vaikuttavat kulutukseen. Jotta tarkoin voitaisiin arvioida kokonaiskulutus, on eriteltävä myös nousuun ja lentoonlähtöön kuluva polttoaine. Yleisesti todettakoon muutamia kulutusta lisääviä tekijöitä:

 • tehon lisäys lisää myös kulutusta
 • seoksen lämmitys (imuilman lämmitys)
 • seoksen rikastaminen
 • kylmä ilma (bensiinin tiheys kasvaa) toisaalta moottorin teho paranee
 • ruiskutusmoottorin polttoainesuuttimen ilmanottoaukko on tukkeutunut, jolloin moottori käy rikkaalla
 • vedenpoistohana on jäänyt vuotamaan ja polttoainetta valuu hukkaan
 • vakiopyörimisnopeudella korkeutta vähennettäessä

Moottoritehon ja kulutuksen riippuvuus esitetään koneen käsikirjassa, josta esimerkki kuvassa 54.  Seuraavan laskentakaavan avulla voi laskea koneen toiminta-ajan sekä toimintamatkan.

Toiminta-aika = polttoainemäärä lähdettäessä / polttoaineen kulutusnopeus

                                Toimintamatka = lentonopeus x toiminta-aika

Näitä yksinkertaisia laskentasääntöjä noudatettaessa on pidettävä mielessä, etteivät muuttujat ole vakioita ja siksi niitä on käytettävä riittävällä varovaisuudella. Usein ei voida etukäteen lähtiessä arvioida kaikkia kulutukseen vaikuttavia tekijöitä, joten on turvauduttava polttoaineen määrämittariin sekä lennettyyn matkaan. Merkitään muistiin polttoainemäärä lähdössä ja tietyn lentoajan jälkeen katsotaan, paljonko polttoainetta on kulunut ja kartan avulla mitataan lennetty matka. Mikäli loppumatka suoritetaan samalla tehoasetuksella. saadaan toimintamatka seuraavasta yhtälöstä:

Lennettävissä oleva matka = lennetty matka / käytetty polttoaine x jäljellä oleva polttoaine

Esimerkiksi: lennetään ensin 200 km, jolloin on kulunut 10 litraa ja jäljellä on 30 litraa, jolloin jäljellä oleva toimintamatka on 200 km / 10 x 30 = 600 km.

Toimintamatkaa laskettaessa on varauduttava yllätyksiin ja seurattava polttoaineen kulutusta ja matkan etenemistä. On huomattava lisäksi, että jotkin polttoainemittarit eivät näytä väliasentoja aivan oikein, joten on syytä tarkkailla mittarin näyttämiä ja suorittaa vertailuja todellisen kulutuksen välillä. Normaali käytäntö on varata noin 45 minuuttia ylimääräistä lentoaikaa mahdollisten yllätysten varalta. 

4.1.7 Kuormaus ja painopiste

Lentokoneen kuormauksessa on noudatettava koneelle sallittuja arvoja niin henkilöluvun, polttoaine­määrän kuin lastin kanssa. Esimerkiksi Utility-luokan koneen kokonaispainolle ja painopistealueelle saattaa olla rajoituksia, jotka liittyvät siihen lennetäänkö matkalentoa vai taitolentoa (utility viittaa juuri taitolentoon). Etenkin painopisteen kanssa on oltava tarkkana, koska se vaikuttaa merkittävästi koneen stabiliteettiin. 

Huomaa, että painopisteen sijainti on laskettava ennen lentoonlähtöä todellisen kuormaustilanteen mukaisesti. Lennon aikana kuluu polttoainetta ja sen vuoksi on myös tarkistettava, että lennon lopussa painopiste on edelleen sallituissa rajoissa.

Liian edessä oleva painopiste tekee koneesta hyvin vakaan, mutta pidentää lentoonlähtö- ja laskumatkaa, koska korkeusperäsimen vetovara ei välttämättä riitä kumoamaan nokkapainoa. Kannuspyöräkone voi mennä laskussa nokilleen ja nokkapyöräkoneen nokkapyörä voi ylikuormittua laskussa.

Liian takana oleva painopiste on erittäin vaarallinen, koska se tekee koneesta epävakaan eli kone alkaa koukkia ja on vaikea lentää. 

Ylikuorma puolestaan nostaa sakkausnopeutta, pidentää lentoonlähtö- ja laskumatkaa sekä rasittaa konetta enemmän, kuin mihin se on suunniteltu. (Usein todettu tilanne, kun on tutkittu tapahtunutta lento-onnettomuutta). Jos ylikuorman lisäksi painopiste ei ole oikealla alueella, on onnettomuuden riski korkealla.

Lentokoneen käsikirjassa on tarkat ohjeet koneen kuormauksesta ja painopistelaskelmista. Seuraavassa kuvassa on esimerkki Cessna 172 kuormausrajoista.

 Koneen kuormitusrajat Cessna 172
 Kuva. Cessna 172 kuormausrajat. Huomaa erityisesti, että taitolennon raja-arvot ovat huomattavasti ahtaammat kuin normaali lennon. Jos esimerkiksi syöksykierre tehdään utility-luokkaa takapainoisemmalla painopisteasemalla, kierre saattaakin kehittyä lattakierteeksi, jonka oikaisu on erittäin haastava. 

4.2 Lentoonlähtömatka

Maakiidon aikana lentokoneen nopeus kasvaa nollasta riittävän suureksi ylösvetoa varten. Sitä parempi mitä lyhyemmällä matkalla kone saavuttaa riittävän ylösvetonopeuden, jona pidetään 1,25 Vs. On selvää, että kone, jolla on pienempi sakkausnopeus, saavuttaa aikaisemmin tarvittavan irtoamisnopeuden verrattuna toiseen samanpainoiseen ja -tehoiseen koneeseen. Maakiidon aikana on mahdollista arvioida riittääkö kiitorata lentoonlähtöön vai pitääkö se keskeyttää riittävän ajoissa.

Maakiidon pituuteen vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • Ilman tiheyden kasvu lyhentää maakiitoa.
 • Kiitoradan kaltevuus joko lyhentää tai pidentää matkaa riippuen siitä startataanko ylä- vai alamäkeen.
 • Työntövoima T on tärkein vaikuttava tekijä.
 • Kokonaisvastus D, joka muodostuu pyörien kitkasta maata vasten sekä koneen aerodynaamisesta vastuksesta
 • Koneen lentomassa hidastaa kiihtyvyyttä sekä kasvattaa indusoitua ja kitkavastusta.
 • Koneen sakkausnopeus määrittelee, milloin kone on valmis irtoamaan.
 • Vastatuulikomponentti lyhentää maakiitoa mutta toisaalta tuulen puuskaisuus vaatii riittävästi reserviä.
 • Koneen ohjekirjassa on ohjeet laskusiivekkeiden käytöstä lyhintä lentoonlähtömatkaa varten

Edelliset seikat vaikuttavat ensinnäkin koneen kiihtyvyyteen. Kiihtyvyys on työntövoiman ylijäämä T – D jaettuna massalla. a = (T - D)/m 

Sakkausnopeuden ja kiihtyvyyden vaikutus maakiitoon:

Vertailemalla kahta eri konetta, joista toisen sakkausnopeus on V1 ja toisen V2 ja vastaavat kiihtyvyydet al ja a2, saadaan likimääräiseksi lentoonlähtömatkojen S2/S1 suhteeksi

sivu62kaava2

Koska sakkausnopeus esiintyy toisessa potenssissa, voidaan todeta sen ensiarvoisen tärkeä merkitys. Tästä voidaan vetää johtopäätös:

KONE, JOKA PYSTYY LENTÄMÄÄN HITAASTI, NOUSEE LYHYELTÄ MATKALTA.

Koneen massan vaikutus lentoonlähtömatkaan on niin ikään toiseen potenssiin verrannollinen, koska massan lisäys kasvattaa sakkausnopeutta ja vähentää kiihtyvyyttä. Tässä on yksi syy välttää koneen ylikuormausta, koska yksi prosentti lisää painoa lisää kaksi prosenttia maakiitoa.

  Yhteenveto:           

KONEEN PAINON LISÄYS KASVATTAA VOIMAKKAASTI LENTOONLÄHTÖMATKAA.

 Tuulen vaikutus lentoonlähtömatkan pituuteen

Tuulen vaikutus voidaan ottaa huomioon lentoonlähtömatkaa arvioitaessa, mutta mikäli on kysymyksessä lyhyt kiitorata, on oltava varovainen, ettei arvioi väärin tuulen vaikutusta. ICAO:n mukaan mitatusta vastatuulikomponentista saadaan käyttää lentoonlähtölaskelmissa hyväksi vain puolet. Myötätuulikomponentti, joka pyrkii jatkamaan lentoonlähtömatkaa, sen sijaan on kerrottava 1,5:llä. Nämä kertoimet on otettu käyttöön tuulen oikullisuuden vuoksi. Maakiitomatka S2 tuulella saadaan seuraavasti:

sivu63kaava2

Tämä riippuvuus nähdään havainnollisesti seuraavasta kuvasta, jossa on esitetty tuulen nopeuden vaikutus maakiidon pituuteen. Matkan pituutta laskettaessa on käytetty edellisen kaavan likiarvoa:

sivu63kaava3

joka on edellisen kaavan likiarvo, kun vastatuulikomponentti on kohtuullisen pieni.

Esimerkki: Vastatuuli Vw = 10 kt, V1 = 100 kt, lentoonlähtömatka tyynellä on 250 m, mikä on lentoonlähtömatka tuulella? Ratkaisu: Vw : V1 = 10:100 = 0,1. Katsotaan kuvaajasta 0,10 kohdalta vastaava lentoonlähtömatkan lyheneminen, jolloin saadaan tulokseksi 20% lyhyempi lentoonlähtömatka eli 200 m. 

 sivu64kuva
Kuva esittää vasta- tai myötätuulen vaikutusta maakiidon pituuteen. Vaaka-asteikolla on tuulen nopeuden suhde ylösvetonopeuteen. Pystyasteikko näyttää montako prosenttia maakiito pitenee tai lyhentyy tuulen vaikutuksesta. Huom! Vastatuulikomponentista käytetään vain puolet ja myötätuulikomponentti on kerrottava 1,5:llä.

Esimerkki maakiidon pituuden arvioinnista. Vastatuuli vaihtelee välillä 5 – 9 m/s ja on keskimäärin 7 m/s ja normaali ylösvetonopeus on 30 m/s. Paljonko lentoonlähtömatka lyhenee tuulen vaikutuksesta?

Ensiksi on pohdittava, mitä nopeutta tulee käyttää laskennassa. Käytetään varovaisuus syistä 5 m/s, jolloin vastatuulen ja ylösveto­nopeuden suhde on 5:30 = 17% Kuvasta saadaan lentoonlähtömatkan lyhenemiseksi noin 28 %. Jos lentoonlähtö pitäisi suorittaa tällä tuulella myötä­tuuleen, niin se olisi syytä jättää tekemättä, ellei kiitorata ole erityisen pitkä. Käytännössä myötätuulistarttia tulisi välttää, mikäli vastatuulistartti suinkin on mahdollinen. Myötätuulilasku menee helposti pitkäksi myötätuulen ja maavaikutuksen vuoksi.

Ilman tiheyden vaikutus maakiidon pituuteen

S1 = lentoonlähtömatka korkeudella, jossa ilman tiheys on r1

S0 = lentoonlähtömatka merenpinnan tasalla, jossa tiheys on r0, saadaan 

sivu64kaava1

Tämä tuntuu erityisesti lennettäessä kentiltä, jotka ovat korkealla merenpinnasta. Suoritettaessa lentoonlähtöjä tällaisilta kentiltä on syytä tutustua lentoonlähtömatkaan, ettei kävisi huonosti.  Ilman tiheys muuttuu myös korkea- ja matalapaineiden sekä lämpötilan vaikutuksesta, mutta niiden vaikutus on vähäinen verrattuna korkeusvaikutukseen.

Kiitoradan kaltevuuden vaikutus maakiidon pituuteen

Koska kiitorata saattaa olla kalteva, on sen vaikutus huomioitava. Alaspäin viettävä rinne antaa koneelle lisäkiihtyvyyttä, jonka suuruus riippuu kaltevuuden prosentuaalisesta suuruudesta siten, että 1 % vietto antaa 0,01 g kiihtyvyyden lisän, joka voidaan suoraan lisätä a:han, joka on kiihtyvyys tasaisella kentällä. Tällöin saadaan kaava starttimatkojen suhteelle:

sivu65kaava1

jossa p = rinteen kaltevuus prosenteissa, p on positiivinen alamäelle ja negatiivinen ylämäelle.

Esimerkki: Lentokoneen lähtökiihtyvyydeksi on mitattu 0,2 g (= 2 m/s2) tasaisella kiitoradalla. Startti suoritetaan alamäkeen kiitoradalta, jonka kaltevuus on 3%. Montako prosenttia muuttuu nousukiidon pituus?

Tulokseksi saatiin nousukiidon pituudeksi 87 % eli 13 % lyhempi kuin tasaiselta kentältä startattaessa.

Kokonaisvastuksen muuttuminen maakiidon aikana

Maakiidon aikana vastus muuttuu jatkuvasti. Alussa kitkavastus pyörien ja maan välillä on suurin, mutta nopeuden kasvaessa lisääntyy haitallinen ilmanvastus ja nokkaa nostettaessa eli kohtauskulmaa lisättäessä indusoitu vastus kasvaa ollen irrotusvaiheessa suurimmillaan. Seuraavassa kuvassa on esitetty periaatteellisesti kunkin vastuksen osan sekä kokonaisvastuksen muutos lähtökiidon edistyessä. Ylinnä on vielä esitetty käytettävissä oleva työntövoima.

 sivu66kuva
Kuva: Kokonaisvastuksen ja työntövoiman muutosta maakiidon aikana. Startin aikana pyörien kitkavastus on aluksi suurimmillaan mutta pienenee sitä mukaa kuin nostovoima keventää konetta. Aerodynaaminen vastus kasvaa nopeuden ja nostovoiman kasvun lisääntyessä. Moottorin eteenpäin vetävä voima on lähes vakio koko lähtökiidon aikana. Kiihdytykseen on käytettävissä vihreällä rajattu alue T – D.

4.2.1 Lyhin lentoonlähtötapa

Miten lentoonlähtö olisi suoritettava, jotta saavutettaisiin lyhin mahdollinen kiitomatka? Onko syytä käyttää laippoja, ja jos on, niin kuinka paljon? Milloin on paras aloittaa ylösveto ja nokan keventä­minen? Nämä ovat yleisiä kysymyksiä, joihin ei ole tarkoitus yksiselitteisesti vastata, sillä jokaisen tulisi katsoa koneensa käsikirjasta laippa-asetukset ja suositellut nopeudet. On kuitenkin eräs seikka, johon ei käsikirjoista yleensä löydy tarkkaa vastausta eli minkä verran on vedettävä sauvasta missäkin kohtaa lähtökiidon aikana?  Tähän on tarkka vastaus, mutta sitä ennen tarkastellaan edellä olevan kuvan avulla lentoonlähdössä vaikuttavia voimia, jotka muuttuvat maakiidon aikana. Maakiidon pituus voi vaihdella melkoisesti ohjaustekniikasta riippuen. Kyse on siitä, missä vaiheessa kannattaa kevittää konetta korkeusohjaimella ja minkä verran ja missä vaiheessa laippoja tulisi käyttää. Ideaali nostovoimakertoimen arvo maakiidon aikana on esitetty seuraavassa taulukossa. Kaava esittää nostovoimakertoimen arvon, jota tulisi käyttää maakiidon aikana. Taulukossa on esitetty ohjeellisia kitkakertoimien arvoja eri tilanteisiin. Oleellisin sanoma liittyy kiitoradan kitkakertoimeen. Kestopäällysteisellä kiitoradalla kone rullaa kevyesti ja annetaan sen rullata, kunnes nopeus riittää irtoamiseen. Pehmeällä kiitoradalla, jonka vastus on suuri, kannattaa käyttää siiven nostovoimaa hyväksi, jos se vähentää rullausvastusta. Tavoitteena on löytää kokonaisvastuksen minimi, jotta kiihtyvyys olisi mahdollisimman suuri. Tähän liittyy myös oikea aikainen ja tilanteeseen sopiva laskusiivekkeiden käyttö.

 sivu66kaava
Taulukko: CL on nostovoimakerroin,  joka antaa lyhimmän maakiidon erilaisissa kenttäolosuhteissa. 

sivu67kaava1

Taulukko: Kone saavuttaa tämän CL :n arvon kevyellä vedolla. Mikäli lentoonlähtö tapahtuisi pehmeältä savikentältä, jonka kitkakerroin on 0,3 tarvittava nostovoimakerroin olisi 2,28, mihin kone ei kykene. Tällöin on avattava laippoja ja käytettävä niitä sekä korkeusperäsintä koneen keventämiseen niin paljon kuin mahdollista. Laskusiivekkeitä käytettäessä on valittava sellainen asetus, joka keventää konetta mutta ei aiheuta suurta vastuksen kasvua. Oikean tekniikan oppii harjoittelemalla ja kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja, jotta tosipaikan tullen osaisi toimia oikein. 


Yhteenveto lentoonlähtömatkaan vaikuttavista tekijöistä:

PEHMEÄLTÄ KIITORADALTA LÄHDETTÄESSÄ ON KORKEUSPERÄSIMEN JA LASKU­SIIVEKKEIDEN AVULLA KEVENNETTÄVÄ KONETTA NIIN PALJON KUIN MAHDOLLISTA.

 sivu67taulukko
 Taulukko: Maakiidon pituuteen lentoon lähdettäessä vaikuttavat tekijät.

Kitkakertoimen vaikutus maakiidon pituuteen vähän tarkemmin

Kitkakertoimen ja kokonaisvastuksen vaikutus käy ilmi seuraavasta kaavasta, jossa esitetään lentoonlähtömatka riippuvaisena työntövoimasta ja kokonaisvastuksesta.

sivu67kaava2

Havaitaan heti, että jos työntövoima, T on yhtä suuri kuin vastus, D niin saavutetaan äärettömän pitkä lähtömatka eli kone ei nouse. Samalla havaitaan, että vastuksen muuttuessa vain hieman, muutoksen vaikutus on sitä suurempi mitä pienempi on työntövoiman ja vastuksen erotus. Tämä on syytä pitää mielessä ennen lentoonlähtöä, jottei asia palautuisi mieleen koneen vaurioita katsellessa.

Esimerkki:

 sivu68kaavat
Taulukko: Maakiidon, Sr pituuden riippuvuus työntövoiman ylijäämästä. 

4.2.2 Ylösveto ja nousu 50 jalan korkeuteen

Mikäli kiitorata on lyhyt ja on aihetta epäillä sen riittävyyttä, kannattaa tutkia sen pinnanlaatua, jotta voisi arvioida sen aiheuttamaa vastusta. Lisäksi on aihetta etukäteen määritellä kiitoradalta kriittinen piste, jossa on saavutettava riittävä nopeus, jotta lentoonlähtö onnistuisi ja ellei nopeus tässä pisteessä ole riittävä, niin ehditään vielä keskeyttää lentoonlähtö ilman vaaraa mennä pitkäksi.

Ylösvedon ja nousun osuus lentoonlähdössä ei kaipaa maakiitoon nähden kovinkaan paljon selvitystä, koska jokainen oppii melko nopeasti oikean menetelmän ja kaiken lisäksi tässä vaiheessa ei pystytä enää tekemään kovin paljon asiaan vaikuttavaa. Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä, että ylösveto suoritetaan juoheasti ja riittävän ajoissa sekä nousussa valitaan jyrkintä nousua vastaava nopeus, mikäli se on tarpeellista. Muutoin voidaan matalalla lentäen antaa ensin nopeuden kasvaa turvalliseksi ja vasta sitten nostaa nokkaa ja lisätä korkeutta. Moottorihäiriön sattuessa tässä vaiheessa ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa suoraan eteenpäin ja pyrkiä suorittamaan pakkolasku hallitusti.

4.3 Laskumatka

Laskumatkan pituus ilmaistaan joko maakiidon pituutena tai matkana, joka kuluu, kun 15 metrin korkeudesta liu'utaan laskuun ja kone pysähtyy. Laskukiidon pituuteen vaikuttavat samat tekijät kuin lentoonlähtömatkaan. Laskumatkan rullausmatka riippuu istumisnopeudesta, johon puolestaan vaikuttaa loppuliu'un nopeus. Jos loppuliuku joudutaan suorittamaan jyrkkänä, on käytettävä täysiä lentojarruja sekä tarvittaessa sivuluisua nopeuden hillitsemiseksi. Sivuluisu on lopetettava viimeistään juuri ennen kuin pyörät koskettavat kiitorataa. Moottoriteho pidetään liu'un aikana yleensä tyhjäkäynnillä. Lyhyen laskumatkan saamiseksi on ensiarvoisen tärkeätä osata suorittaa liuku oikealla nopeudella, sillä alinopeus tietää koneen ohjattavuuden menetystä ja ylinopeus pitkää laskumatkaa. Loivennusvaiheessa on pyrittävä välttämään äkillistä vetoa, jottei kone g-vaikutuksesta sakkaisi pintaan. Koneen ohjekirjassa on esitetty suositeltava lähestymisnopeus sekä laskusiivekkeiden käyttö.

Laskumatka ilma moottoria

Jos moottori pysähtyy ja mahdollinen laskupaikka on kriittisen kaukana, on kyettävä nopeasti arvioimaan onko se koneen liitosuhteella saavutettavissa vai ei. Lähestyminen on suoritettava parasta liitosuhdetta vastaavalla nopeudella kunnes ollaan varmoja, että ollaan laskuetäisyydellä. Laskusiivekkeitä ei tulisi vetää ulos ennen kuin ollaan todella loppuliu'ussa, koska laskusiivekkeet ulkona liitosuhde on pienempi kuin sileällä koneella ja siksi laskusiivekkeet tulee ottaa ulos vasta siinä vaiheessa, kun nopeutta on pienennettävä lyhyen laskumatkan vuoksi. 

Moottorilasku

Laskeuduttaessa esimerkiksi talvella lumiselle kiitoradalle tai kesällä vesikoneella tyyneen veteen, on vaikea arvioida omaa korkeutta. Tällöin on turvallista tehdä moottorilasku. Moottorin veto sovitetaan sellaiseksi, että lentonopeus on 1,25 – 1,3 Vs ja kone vajoaa tasaisesti noin 1 – 2 m/s. Tässä asennossa kone voi istua pintaan turvallisesti milloin hyvänsä. Moottorilasku ei helposti onnistu tosi tilanteessa, ellei sitä ole aiemmin harjoitellut hyvissä olosuhteissa.

4.4 Vakavuus ja ohjattavuus

Lentokoneen on oltava riittävän vakava, jottei ohjaajan tarvitse keskittyä koko ajan sen ohjaamiseen, mutta sen on toteltava kohtuullisilla ohjainvoimilla ohjaajan haluamia liikeratoja. Puuskan tai muun häiriön jälkeen koneen tulisi palata vakaaseen lentoon ilman sanottavia heilahteluja tasapainotilan ympärillä. Tällöin on koneen siis pyrittävä itsestään takaisin alkuperäiselle liikeradalleen, mutta kun tämä liikerata on saavutettu, ei heilahdus saisi jatkua kovin paljon ohi, vaan sen olisi vaimennuttava kohti alkuperäistä asemaa. Vakavuuskäsitteiden selventämiseksi esitetään seuraavassa havainnollisesti sekä staattisen että dynaamisen vakavuuden käsitteet.

 sivu81kuva
Staattisen vakavuuden käsite. Systeemin tasapainotila on vakaa, kun se pyrkii palaamaan takaisin kohti tasapainotilaa. Mitä voimakkaampi pyrkimys on sitä vakaampi systeemi. Kuva osoittaa miten pallo käyttäytyisi eri vakavuustilanteissa. Staattiseen vakauteen liittyy pyrkimys, mutta saavutetaanko vakaa tila, riippuu esimerkiksi kitkasta tai vaimennuksesta. Epämääräisessä tai epävakaassa tilassa ei ole edes pyrkimystä vakaaseen tilaan.

Staattinen vakavuus

Määritelmä: Lentokone on staattisesti vakaa, kun kaikkien koneeseen vaikuttavien ulkoisten voimien ja momenttien summa on nolla ja mikäli kone poikkeutettuna tasapainotilasta pyrkii palaamaan takaisin tasapainotilaan. Järjestelmä on sitä vakaampi mitä voimakkaampi pyrkimys tasapainotilaan on.

Dynaaminen vakavuus

Jotta kone olisi dynaamisesti vakaa, on sen ehdottomasti oltava myös staattisesti vakaa. Staattisessa vakavuudessa puhuttiin siis pyrkimyksestä, mutta dynaamisessa vakavuudessa katsotaan, tuottaako pyrkimys myös tuloksen eli jääkö kone tasapainotilaan. Eli kone ei voi olla dynaamisesti vakaa, ellei se ole staattisesti vakaa. Häiriön jälkeinen paluu tasapainoasemaan saattaa tapahtua joko vähitellen tai vaimennettuna värähtelynä edellyttäen, että kone on staattisesti vakaa eli sillä on pyrkimys kohti tasapainoa. Tätä havainnollistavat seuraavat liikeradat:

 sivu82jkuva
Staattisesti vakaan järjestelmän paluu tasapainoon poikkeutuksen jälkeen. Yläkuva: Aperiodinen eli jaksoton paluu voi olla nopea tai hidas. Alakuva: tasapainotilaan päästään vaimenevan värähtelyn jälkeen.

 

Vaimenevan värähtelyn vaimennus ilmaistaan puoliintumis­aikana, mikä tarkoittaa heilahduksen laajuuden (amplitudin) vähenemistä puoleen alkuperäisestä. Dynaamisessa paluussa kohti tasapainoasemaa on tärkeä merkitys myös yhteen heilahdukseen kuluvalla ajalla. Mikäli heilahdusjakson kestoaika on sekunnin murto-osia, ei ohjaaja ehdi vaikuttamaan vastaliikkeillään heilahteluun. Jos jakson pituus sen sijaan on useita minuutteja, ei ohjaaja välttämättä edes huomaa tällaisen heilahteluliikkeen olemassaoloa. Vaarallisimmillaan on heilahduksen kestoaika silloin, kun se on lähes sama kuin ohjaajan reaktionopeus. Tällöin ohjaaja suorittama vastaliike on valmiiksi myöhässä ja vahvistaa heilahtelua ja vastaliikkeeksi tarkoitettu korjaus vain pahentaa tilannetta. Tätä saattaa esiintyä varsinkin korkeus­ohjauksessa. Jos kone on korkeuden suhteen yliherkkä, on paras keskittää hetkeksi ohjaimet eikä tehdä mitään vaan rauhassa seurata tilanteen kehitystä ja suorittaa ohjainliikkeet keskimääräisen ohjaus­suunnan vaatimalla tavalla. Periaate on tuttu lennettäessä magneettisen kompassin mukaan, jolloin kompassiruusu heiluu keskiarvon molemmin puolin ja on vain maltettava odottaa kompassi­ruusun heilahdusjakson ajan ennen kuin voi sanoa, mikä on todellinen lentosuunta. Joissakin koneissa esiintyy varsinkin lentoonlähtö- ja laskutilanteissa tällaista heilahtelutaipumusta. Jos sivullisena seuraa konetta, joka tekee pomppulaskun, voi välittömästi havaita ohjaajan mahdollisen virhereaktion, sillä pompun vaimennuksessa on helppo tehdä korjaus väärässä paikassa ja tuloksena on vielä pahempi pomppu. Liian takana oleva painopiste aiheuttaa helposti epävakautta.

Suunta- ja kallistusvakavuus

Suuntavakavuuden tärkeimmät tekijät ovat sivuvakaaja ja sivuperäsin. Kallistusvakavuuteen vaikuttaa voimakkaimmin tehollinen V-kulma.

Talojen katoilla olevat tuuliviirit ovat hyviä esimerkkejä erittäin suuntavakaista laitteista. Nehän kääntyvät hyvin nopeasti vallitsevan tuulen suuntaiseksi. Jos viirin poikkeuttaa sivuun, se palaa heti takaisin osoittamaan tuulen suuntaa. Lentokoneen tulisi myös palata mahdollisen häiriön jälkeen lentotilaan, Jossa ilmavirta puhaltaa suoraan edestä. Häiriöinä tulevat kysymykseen sivulta tulevat puuskat, äkillinen sivuperäsimen asennon muutos, siivekkeen käyttö jne. Häiriöille on ominaista se, että ilmavirtaus siirtyy sivuttaiseksi. Suuntavakavan koneen tulee palata takaisin puhtaaseen lentoon. Suuntavakavuudella on merkitystä oikean lentosuunnan säilyttämisen, sekä sivuluisun ja virheliikkeiden oikaisemisen kannalta. On hyvin tavallista, että koneen nokka heilahtelee puuskaisella säällä edes­takaisin lentosuunnan molemmin puolin. Tätä heilahtelua voidaan hieman vaimentaa, mikäli sivuperäsin pidetään täysin paikallaan. Koska heilahtelun jaksoluku on kuitenkin verrattain suuri, ei ohjaaja ehdi kumota heilahtelua vastaliikkeillään. Erikoisen voimakkaana tällainen heilahtelu esiintyy lyhyt­runkoisilla kaksimoottorikoneilla. Edellä kuvatun nopean heilahteluliikkeen lisäksi on olemassa myös erittäin hidas heilahtelu, jonka jakso kestää useita minuutteja. Tämä liike on usein epävakaa ja yhdistyy koneen kallistumisen kanssa spiraaliliikkeeksi, josta tulee enemmän puhetta kallistus­vakavuuden jälkeen. Vakavuusakselit

Lentokone voi heilahdella hyvin moneen eri suuntaan. Koska esitys on helpompaa, mikäli tutkitaan kutakin osatekijää erikseen, on tullut tavaksi jakaa lentokoneen liike eri komponentteihin. Suuntia, joihin liike jaetaan, kutsutaan vakavuusakseleiksi. Kuvassa no. 75 on esitetty koneen vakavuusakselit merkinnöin, jotka ovat yleisesti käytössä kirjallisuudessa. Positiivinen liike tapahtuu akselin positiiviseen suuntaan ja negatiivinen päin vastoin. Kallistus on esimerkiksi positiivinen oikealle. Vakavuusakselien origo on koneen massakeskipisteessä, jonka ympäri kone kääntyy. Akselisuunnat yhtyvät koneen akselisuuntiin liikkuen siis koneen mukana. Ilmavirta kohtaa akseliston suorassa lennossa yleensä melko lähellä x-akselin suuntaa, mutta ei välttämättä yhdy siihen. Virheliikkeissä ilmavirran suunta voi olla hyvinkin paljon sivusta.

Vakavuusakselit

 sivu84kuva
Kuva: Lentokoneen vakavuusakselit. Massakeskipiste on vakavuusakseliston origo, jonka ympäri tapahtuvat koneen kallistus-, suunta- ja pituusakselin suuntaiset kulman muutokset.

 

 

4.4.1 Pituusvakavuus

Pituusvakavuudella tarkoitetaan koneen vakavuutta korkeusperäsimen vaikutustasossa eli x, z-tasossa. Koneen käyttäytyminen sen jälkeen, kun puuska on nostanut nokan ylös, osoittaa koneen pituusvakavuuden. Mikäli kone palaa nopeasti tasaiseen lentoon, niin se on vakaa, mutta mikäli se jää koukkimaan pitkäksi ajaksi, se ei ole vakaa. Erikoisesti mittarilento-olosuhteissa on tärkeää, että kone on vakaa, sillä ohjaajan huomio on kiinnittynyt ennen kaikkea oikean reitin ja korkeuden säilyttämiseen eikä häneltä välttämättä liikene tarkkaavaisuutta koneen heikon vakavuuden korjaamiseen, Epävakaista koneista ohjaajat usein sanovat "On kuin istuisi munan päällä". On selvää, että jatkuva liika valppaus rasittaa ja aiheuttaa vaaraa lentoturvallisuudelle. Äärimmäisenä tapauksena on tietysti se, että kone on suorastaan epävakaa, jolloin lentäminen on ehdottomasti vaarallista sekä määräysten vastaista. Huolimaton kuormaus eli taka­painoisuus on yleisin syy epävakauteen. Seuraavassa tarkastelemme lähemmin koneen pituus­vakavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Palautetaan ensin mieleen koneen momenttikerroin

CM = M / (q S c ), jossa q = kineettinen paine, S = siiven pinta-ala ja c = siiven keskileveys.

M = koneen massakeskipisteeseen vaikuttavien momenttien summa eli siipi, runko ja peräsin yhdessä.

CM = momenttikerroin y-akselin suhteen

Jos CM tai M on positiivinen, niin nokka nousee ja päinvastoin. Momenttikerroin on 0 silloin, kun kone on tasapainotilassa (lentää suoraan). Lentonopeus tai nostovoimakerroin muuttavat momenttikerrointa. Seuraavassa kuvassa on pystyakselilla momenttikerroin ja vaaka-akselilla nostovoimakerroin.

sivu85kuva
Momenttikertoimen riippuvuus nostovoimakertoimesta. Mikäli kone lentää nostovoima­kertoimella, jolla CM = 0, se on tasapainossa eikä pyri muuttamaan nostovoimakerrointa, mutta pisteessä a, jossa CM > 0 eli positiivinen, momentti aiheuttaa nokan nousun ja samalla CL :n kasvun, kunnes saavutetaan tasapainotila, jossa C= 0. Koska kone palaa aina samaan nostovoimakertoimen arvoon, se on stabiili.
sivu86kuva1
Kuva: Koneen vakavuus esitettynä momenttikertoimen CM ja nostovoimakertoimen CL avulla. Esimerkiksi painopisteen paikka vaikuttaa kuvaajien kallistukseen. CM-kuvaajan jyrkkyys osoittaa vakavuusasteen. Voimakkaasti laskeva kuvaaja vastaa erittäin vakaata konetta ja loiva vähemmän vakaata. Jos kuvaaja on nouseva, kone on epävakaa ja suorastaan mahdoton lentää.

 

4.4.2 Massakeskipisteen vaikutus vakavuuteen

Massakeskipiste (painopiste) on määräävin tekijä, joka vaikuttaa koneen pituusvakavuuteen. Koska ohjaaja valvoo massakeskipisteen säilymistä koneen lentokäsikirjan ilmoittamalta alueella, on hän samalla avainasemassa määrättäessä koneen lennonaikaista vakavuutta. Yleisesti voidaan sanoa, että liian takana oleva massakeskipiste tekee koneen epävakaaksi. Liian edessä oleva massakeskipiste tekee koneen liian vakaaksi, mikä saattaa aiheuttaa sen, ettei korkeusperäsinteho riitä laskun loppuvetoon vaan istumisnopeus on liian suuri, mikä voi ylikuormittaa nokkatelinettä tai aiheuttaa kannuspyöräkoneen nokilleen menon. Seuraavassa kuvassa on esitetty massakeskipisteen vaikutus koneen vakavuuteen. Kuvaajan ja CL-akselin leikkauspiste osoittaa CL :n arvon, jolla tasapainotila saavutetaan. On muistettava, että CL :n arvo ei koskaan voi olla suurempi kuin CLmaks, joten leikkauspisteen on oltava tätä arvoa pienemmällä alueella. Toisaalta ei vakavuus saa olla liian suuri (kuvaaja jyrkkä), joten jäljelle jää varsin rajoitettu alue, missä massakeskipiste saa olla. Kuvan tapauksessa oikea paikka olisi noin 20% - 30% siiven etureunasta.

Havaitaan, että massakeskipisteen siirtyminen taaksepäin aiheuttaa epästabiilisuutta. Koska massakeskipistealueen sallittu vaihteluraja riippuu siiven keskimääräisestä leveydestä c, niin on kiinnitettävä erikoista huomiota kuormaukseen varsinkin lennettäessä kapeasiipisellä koneella. Jos siiven leveys on 1 m ja sallittu vaihtelualue esimerkiksi 30 - 40 % siiven leveydestä eli 10 cm. Purjekoneessa joudutaan joskus käyttäämään lisäpainoa nokassa, jos pilotti on hyvin kevyt. Kuormattaessa pienkonetta on tarkistettava matkustajien todellisest painot ja sijoitukset koneessa, jottei koneesta tule takapainoista. 

Siirtämällä painopistettä eteenpäin lisätään vakavuutta. Sallittu painopisteen vaihteluraja on ilmoitettu koneen käsikirjassa ja sitä on noudatettava. Liian takana oleva painopiste aiheuttaa epävakautta, jolloin koneesta tulee hyvin epävakaa ja vaikeasti lennettävä. Kone on staattisesti vakaa, jos nokan laskiessa nopeus kiihtyy ja nokka nousee. Mikäli näin syntynyt aaltoliike tasoittuu tasaiseksi lennoksi kone on myös dynaamisesti vakaa. Vakavuuden luonne näkyy momenttikertoimen kuvaajan kaltevuudesta siten, että mitä jyrkemmin momenttikerroin pienenee CL :n kasvaessa, sitä vakaampi kone on.

sivu86kuva2
Kuva: Massakeskipisteen vaikutus koneen pituusvakavuuteen. 

4.4.3 Korkeusperäsimen vaikutus vakavuuteen

Korkeusperäsinkulma ei muuta vakavuutta, koska CM(CL)-kuvaajan kaltevuuskulma ei muutu, mutta korkeusperäsimellä voidaan muuttaa tasapainotilaa vastaavan nostovoimakertoimen arvoa eli saadaan kone suoraan lentoon viritettynä lentämään nopeammin tai hitaammin. Tämän väittämän paikkansa pitävyydestä on kiistelty usein ohjaajien kesken, mutta sen voi tarkistaa, vaikka paperilennokilla. Jos painopiste on tietyn rajan takapuolella lennokista ei tule vakaata millään korkeusperäsimen asetuksella. Kun ollaan rajan etupuolella, voidaan peräsinkulman avulla määritellä lennon tasapainonopeus.

sivu87kuva
Kuva: Korkeusperäsinkulman vaikutus vakavuuteen. Korkeusperäsinkulma vaikuttaa tasapainonopeuteen eli määrittää tarvittavan CL:n arvon, jotta pysytään vaakalennossa muttta ei muuta vakavuuskuvaajan kaltevuutta eli vakavuuden määrää.

4.4.4 Sauvavoiman riippuvuus painopisteestä

Aikaisemmin mainittiin painopisteen eli massakeskipisteaseman vaikuttavan vakavuuteen. Tarkasteltaessa massa­keskipisteaseman vaikutusta sauvavoimaan todetaan, että vaikutukset ovat samantapaisia. Mitä vakaampi kone, sitä raskaammat ohjainvoimat. Kun kone käy erittäin epävakaaksi niin esimerkiksi työnnettäessä nokka painuu ja sauva pyrkii eteen päin lisäten nokan painumista entisestään. Tätä voidaan havainnollistaa seuraavalla kuvalla, jossa on esitetty massakeskipisteen aseman vaikutus sauvavoimaan, kun lennetään trimminopeudesta poikkea­valla nopeudella. C = siiven keskileveys. Sallittu toiminta-alue vastaa koneen ohjekirjan mukaista painopisteen vaihtelualuetta. Kuvasta nähdään miten sauvavoima kasvaa, kun massakeskipiste siirtyy eteenpäin. Vastaavasti massakeskipisteen siirtyessä taaksepäin sauvavoima kevenee. Tämä onkin eräs tapa mitata lennon aikana koneen pituusvakavuus. Jos sauvavoimat ovat normaalia huomattavasti keveämpiä, voidaan varmuudella sanoa, että kone on kuormattu takapainoiseksi.

sivu88kuva
Kuva: Massakeskipisteen aseman vaikutus sauvavoimaan.

4.4.5 Sauvavoima per g

Ohjaintuntoa on totuttu pitämään tärkeänä osana koneen ohjattavuutta. Ilman ohjaintuntoa ohjaus käy epätarkaksi ja vaatii ennen kaikkea jatkuvaa näköhavaintoa ohjausliikkeen vaikutuksesta. Hyvän ohjaintunnon merkkinä on tarvittavan ohjainvoiman lisääntyminen samassa suhteessa kuin vaikutus. Sauvavoima kasvaa nopeuden ja kiihtyvyysmonikerran kasvaessa. Käytetään yleisesti sanontaa "sauvavoima per g" osoittamaan yhden g:n lisäykseen tarvittavaa sauvavoiman lisäystä. Normaali alue on esimerkiksi purjelentokoneella 0.5—3.0 kp/g ja moottorikoneella 1.0—5.0 kp/g. Nämä arvot saattavat vaihdella hyvinkin paljon riippuen muun muassa seuraavista tekijöistä:

Sauvavoimaa lisäävät tekijät:

 • Koneen massakeskipisteen siirtyminen eteenpäin
 • Koneen kärkivälin ja massan kasvu
 • Peräsimen pinta-alan suureneminen
 • Peräsimen leveyden lisäys  
 • Lentonopeuden kasvu
 • Koneen rungon lyheneminen

Sauvavoiman suuruuteen voidaan vaikuttaa korkeusperäsimen trimmiratkaisuilla. Liian kevyttä sauvaa voidaan raskauttaa trimmillä ja päinvastoin.

Koneen koon ja painon kasvu johtavat väistämättä tarvittavan sauvavoiman kasvuun jopa yli ihmisen voimavarojen. Tällöin on pakko tinkiä ohjaintunnosta ja käyttää servolaitteita apuna. Servolaitteisiin on helppoa kytkeä täydellinen automaattiohjaus eli autopilot, joka vapauttaa ohjaajan kokonaan ohjaustyöstä. Tällaisia autopilotteja. on nykyisin mahdollista saada jopa pieniin yksimoottorikoneisiin. Sauvavoimat, joihin ohjaintunto perustuu, on korvattu autopilottia käytettäessä keinotekoisella ohjaintunnolla, joka pyrkii simuloimaan todellisten aerodynaamisten voimien luomaa ohjaintuntoa. Kriittisiä tilanteita varten kuten sakkausta varten on luotu erilaisia varoituksia: summeri hälyttää, kun ollaan lähellä sakkausta, sauvaa ravistetaan tai sauvassa on oma väristin, joka lähes pakottaa pilottia höllentämään vetoa jne. Yliäänikoneissa käytetään autopilottia jo siitäkin syystä, että ne ovat aliäänilennolla epästabiileja ja vaaditaan ohjaustietokone, joka osaa hoitaa epästabiilisuuden aiheuttamat haasteet.

 

4.5 Lentokoneen trimmaus


Lentäminen on helppoa, kun kone lentää itsestään haluttua lentorataa. Tämä tarkoittaa, ettei kone pyri kallistumaan, kaartamaan, nostamaan tai laskemaan nokkaa ilman erillistä ohjausliikettä. Tämän saavuttamiseksi konetta joudutaan trimmaamaan aina, kun halutaan vakiinnuttaa koneen lento tiettyyn lentotilaan kuten nousuun, vaakalentoon, laskuun tai kaartoon. Jos muutat moottorin tehoa, niin potkurin vääntö pyrkii kallistamaan konetta, jonka voit trimmata siiveketrimmin avulla ja mahdollisesti joudut vielä käyttämään sivuperäsintrimmiä ja mahdollisesti korkeusperäsintrimmiä saavuttaaksesi tasapainotilan. Voit harjoitella trimmien käyttöä yksi kerrallaan siten, että kevennät aluksi sauvaa (rattia) ja säädät yhtä trimmiä kerrallaan, kunnes saavutat vakaan lentotilan, joka voi olla nousua, suoraa lentoa, tai laskua. Jos nokka pyrkii laskemaan, käytä korkeustrimmiä. Jos kone kallistuu, säädä siiveketrimmiä ja jos kone lisäksi kääntyy sivuun, säädä sivuperäsintrimmiä.

Trimmityyppejä

Osa trimmeistä on kiinteitä ja maassa säädettäviä ja osa pilotin säädettävissä lennon aikana. Jos koneessa on autopilotti, trimmit säätyvät ohjelmoidusti servojen välityksellä aina, kun autopilotti on päällä.

Maassa kiinteästi säädettävien trimmilaippojen tarkoituksena on säätää lentokone lentämään normaalia matkalentonopeutta suoraan ilman, että ohjaimiin tarvitsee koskea. Nämä trimmit ovat yleisimmin pieniä ohjaipintojen jättöreunaan niitattuja levyjä, joiden avulla tehdään koneen lentoasennon perussäädöt. Näiden levyjen vaikutuksesta ohjainpinta (siiveke, korkeus- tai sivuperäsin) kääntyy vastakkaiseen suuntaan mihin trimmilappua on käännetty. Tätä säätöä ei yleensä tarvitse uusia ellei koneeseen tehdä rakenteellisia muutoksia.

Lennon aikana säädettävät trimmien avulla säätöä tehdään samasta syystä, jotta koneen painon, painopisteen, lentonopeuden ja muiden lentotehtävien vaihteluiden johdosta syntyvät epäbalanssit saadaan tasapainotettua ja vakautettua kone halutuun lentotilaan. Trimmityypistä riippuen niillä voidaan säätää ohjainvoimat sopiviksi, jotta ohjaintunto olisi sopiva.

Korkeusperäsimeen vaikuttavat trimmit.

Korkeusvakaimen kohtauskulma voi olla muutettavissa. Tällöin vakain on yleensä takareunasta saranoitu ja etureunassa on säätöruuvi, jota ohjaaja voi säätää joko ennen lentoa tai lennon aikana. Tämä säätömahdollisuus on aika harvinainen.

 Säädettävä korkeusvakautin
Kuva. Korkeusvakain on saranoitu takaosasta ja etureunan asentoa voidaan ohjata säätöservon tai säätöruuvin avulla. Tämä ratkaisu on monissa rahtikoneissa mutta myös joissakin pienkoneissa.

Lennon aikana korkeusperäsimeen vaikuttavat trimmien tehtävänä on tarpeesta riippuen:
1. tasapainottaa koneen suoraa lentoa siten, ettei nokka nouse tai laske, kun sauvaan ei kosketa.
2. keventää sauvan liikettä, jos sauvavoimat kasvaisivat muuten kohtuuttomiksi (painavat ja suuret koneet)
3. lisätä sauvavoimia, jos ne muuten ovat liian kevyet (kevyet kapeasiipiset koneet).
4. servolaipat, jotka tuottavat ohjainvoimat suuriin ja painaviin koneisiin (matkustajakoneet)

 Koneen lentotilanteen muuttuessa tarvitaan trimmausta: nopeus muuttuu, nousukulma muuttuu, laskusiivekkeitä käytettäessä jne.

 

 

 Trimmilaippa (Trim tab)

 Korkeusperäsimen TrimTab01a
Kuva. Korkeusperäsimen trimmilaippa keskellä. Se on kiinni korkeusperäsimen takareunassa ja sen asentoa voidaan ohjata ohjaamossa olevan trimmipyörän välityksellä. Säätötangon etupää on lukittu peräsimeen siten, että trimmin ja peräsimen keskinäinen asento riippuu trimmipyörän asetuksesta. Kuvassa trimmi on keskellä eli kone on tasapainossa ilman lisätoimenpiteitä.
 Korkeusperäsimen TrimTab02a
 Kuva. Kone on nokkapainoinen trimmiä käännetään alas, jolloin se nostaa peräsimen takareunaa ja tasapainottaa koneen siten, että se on tasapainossa ilman sauvavoimaa. Trimmin ja peräsimen välinen kulma säilyy samana vaikka peräsintä käytetään sauvalla ylös/alas.
 Korkeusperäsimen TrimTab03a
 Kuva. Peräpainoista konetta trimmattaessa trimmi kääntyy ylös painaen peräsimen takareunaa alas ja tasapainottaa koneen.

Servolaippa (Servo tab)

 Korkeusperäsin ServoTab01
 Kuva. Servolaippa keskiasennossa. Trimmilaippa kääntää peräsintä ylös-alas. Ohjainvoimat ovat pienet. Huomaa, että tässä itse peräsintä ei käännetä mekaanisesti vaan ainoastaan servolaippa (trimmi) liikkuu ja liikuttaa peräsintä vastakkaiseen suuntaan. Tätä käytetään hyvin suurilla ohjainpinnoilla keventämään sauvavoimia.
 Korkeusperäsin ServoTab02
 Kuva. Servolaippa on kääntynyt ylös ja peräsin alas, nokka laskee.
 Korkeusperäsin ServoTab03
 Servolaippa on kääntynyt alas ja nostaa peräsimen jättöreunan ylös. Käytetään painavissa koneissa, joissa ohjainvoimia pitää keventää.

 Kevityslaippa (Balance tab)

 Balance Tab 01
Kuva. Kevityslaippa keskiasennossa. Kevityslaippa kääntyy vastakkaiseen suuntaan kuin peräsin. Sen tehtävänä on keventää ohjainvoimia.
 Balance Tab 02
 Kuva. Kevityslaippa ylä-asennossa, jolloin peräsin on alhaalla ja koneen nokka painuu alas.
 Balance Tab 03

 Kuva. Kevityslaippa on alhaalla, jolloin peräsin on ylhäällä ja koneen nokka nousee.

Jousilaippa (Spring tab)

 Korkeusperäsin SpringTab01
 Kuva. Jousilaippa keskiasennossa.

Jousilaippa on muuten samanlainen kuin servolaippa, mutta servon tilalla on jousielementti. Jousilaipan avulla ohjainvoimat kevenevät merkittävästi, koska pilotti käyttää vain trimmiä, joka puolestaan kääntää peräsintä vastakkaiseen suuntaan.

 Korkeusperäsin SpringTab02
 Kuva. Jousilaippa ohjaa peräsimen nokka alas tilaan.
 Korkeusperäsin SpringTab03
 Kuva. Jousilaippa ohjaa peräsimen nokka ylös tilaan.

 

4.6 Virheliikkeet ja oikaisut

Tässä on lueteltu lentotiloja, jotka ovat tuottaneet paljon onnettomuuksia, kun niistä ei ole onnistuttu selviytymään. Näitä ovat mm. sakkaus, syöksykierre, kierresyöksy eli kierukka. Nämä ovat normaaleja lentämiseen liittyviä ilmiöitä, joita voi oppia tunnistamaan, suorittamaan ja hallitsemaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi syöksykierteen oikaisua. Tällaiseen tilanteeseen voi joutua tarkoituksella tai tahattomasti esimerkiksi huonon näkyvyyden, puuskaisen kelin tai ohjausvirheen johdosta. Harjoitellessa on syytä varmistua siitä, että korkeutta on riittävästi ennen liikkeen suoritukseen ryhtymistä, jotta oikaisulle jää riittävästi pelivaraa.

4.6.1 SAKKAUS

Nostovoiman synnyn yhteydessä todettiin, että virtauksen luonnollinen taempi patopiste olisi siiven yläpuolella, mutta kitkallinen virtaus pyyhkäisee patopisteen jättöreunaan asti. Mikäli kohtaus­kulmaa kasvatetaan riittävästi, niin virtaus ei enää jaksa viedä taempaa patopistettä jättöreunaan saakka vaan se siirtyy jättöreunasta siiven yläpuolelle kohti etureunaa. Patopisteen takana ilma virtaa takareunasta vastavirtaan aiheuttaen voimakkaita pyörteitä ja lisää vastusta sekä vähentää nostovoimaa. Mitä äkillisem­min virtaus irtoaa, sitä terävämpi on CL(a) kuvaajan huippu.

Rajakerroksen käyttäytyminen suurilla kohtauskulmilla vaikuttaa siihen, miten siivet kantavat. Kun kohtauskulmaa lisätään, niin jossakin kohtaa rajakerroksessa virtausnopeus lähenee nollaa ja siinä vaiheessa, kun virtaus kääntyy vastakkaiseen suuntaan siipi sakkaa paikallisesti. Useimmiten tämä kohta on siiven yläpuolella lähellä jättöreunaa, mutta se voi olla myös lähellä etureunaa. Jos sakkaus eli virtauksen irtoaminen alkaa jättöreunasta ja etenee hallitusti kohtauskulmaan verrannollisena, koneen sakkauskäyttäytyminen on hyvä, mikä on yleisin tilanne pienkoneissa. Mikäli sakkaus alkaa profiilin etureunasta, se on useimmiten äkillinen ja vaikeasti hallittavissa. Tällaisella koneella lennettäessä on oltava hyvin tarkkana, ettei päästä sitä vahingossa sakkaamaan.

 

 sivu35 sakkauksen eteneminen
Kuva. Sakkauksen eteneminen. Ylinnä virtaus on kiinni siivessä. Keskellä on osasakkaus, jossa taempi patopiste on siirtynyt noin 25% takareunasta eteenpäin. Alinna on täysin sakannut siipi, jossa virtaus on irronnut lähes kokonaan siiven yläpinnalta. Jos ohjaaja voi säätää korkeusperäsimellä sakkaustilaa haluamallaan tavalla, koneella on hyvät sakkausominaisuudet. Konekohtaiset erot sakkauskäyttäytymisessä ovat suuria ja siksi on tärkeää oppia ja harjoitella sakkaustilan hallintaa koneella, jolla lentää.

 

Kuvassa esitetään virtauskuvion kehittyminen sakkauksen edetessä. Sakkauksen luonne riippuu siiven ja ennen kaikkea profiilin muodosta. Lentäjän on syytä oppia tuntemaan koneensa käyttäytyminen sakkaustilassa kunnolla, jotta hän kykenee toimimaan yllättävissä tilanteissa oikein. Koneiden sakkausominaisuudet ovat yksilöllisiä. Joissakin koneissa voi lentää osasakkaustilassa täysin hallitusti mutta on koneita, joissa sakkaus saattaa olla hyvin yllättävä. Koneen käyttäytyminen sakkauksessa riippuu siitä, mistä kohden siipeä sakkaus alkaa, sekä siitä, miten sakkaus etenee. Sakkaus voi alkaa virtauksen irtoamisella siiven etureunasta, jolloin se on yleensä terävä ja vaikeasti hallittavissa. Jos sakkaus alkaa siiven kärjestä, koneen sanotaan olevan kärkisakkaaja. Kärkisakkaus on vaarallista, koska kone kallistuu sakanneen kärjen puolelle ja joutuu helposti syöksykierteeseen. Kuormatessaan konetta, pilotti voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten kone käyttäytyy sakatessa, koska koneen painopiste vaikuttaa voimakkaasti sakkaus­ominaisuuksiin. Jos painopiste on paljon sallittua taempana, kone voi joutua jopa lattakierteeseen.

Koneen suunnittelussa voidaan ottaa huomioon sakkausominaisuudet ja valita sakkaus­ominaisuudet. Leveä siiven kärki eli tasaleveä siipi ei ole herkkä kärkisakkaukselle. Kapeakärkisen siiven kärki­sakkausherkkyyttä voidaan vähentää pienentämällä kärjen kohtauskulmaa kiertämällä kärkeä alas muutaman asteen. Samaan tulokseen voi päästä valitsemalla sopiva kärkiprofiili. Mitä leveämpi kärkiprofiili on, sitä pienempi on vaara joutua kärkisakkaukseen. Mainittakoon, että aikaisemmin monet lentokoneet olivat kärkisakkaajia, joten ohjaajilta vaadittiin jatkuvaa valppautta, sillä koneet joutuivat sangen helposti virheliikkeisiin. Tämä oli omiaan nostamaan myös ohjaajan itsetuntoa silloin, kun hän oli kyllin taitava siirtymään vaikeampaan koneeseen. Nykyisten määräysten mukaan rakennetut koneet ovat helposti käsiteltäviä sakkauksessa. Sakkaustilaan joutumisen kynnyksellä korkeusohjain toimii laiskasti eli tarvitaan isoja liikkeitä, jotta jotain tapahtuisi. Virtauksen irtoaminen tuntuu ohjaimissa tärinänä, sakkauksen varoitusvalo palaa ja summeri soi, joten ohjaajan ainakin pitäisi tietää, milloin kone sakkaa. Jos sakkaus alkaa kärjestä, kone kaatuu sakanneen kärjen puolelle.

 sivu36 siipimuoto ja sakkaus
Kuva. Sakkauksen eteneminen erilaisilla siipimuodoilla.

Siiven muoto vaikuttaa sakkauksen alkamiskohtaan. Muodon lisäksi profiilin ominaisuuksilla ja siiven kierrolla vaikutetaan sakkauskäyttäytymiseen. Sakkaus alkaa siitä kohdasta siipeä, jossa paikallinen kohtauskulma saavuttaa sakkausta vastaavan kohtauskulman. Jos sakkaus alkaa tyvestä, niin vaara joutua hallitsemattomaan lentotilaan on hyvin pieni. Siiven kärjestä alkava sakkaus vaatii erityistä valppautta ja oikeaa ohjaustekniikkaa, jottei lento jäisi viimeiseksi. Kuvissa on myös siipien elliptisyyskerroin e.

 

 

Google: Sakkaus+siipi, wing+stall 

4.6.2 Syöksykierre ja sen oikaisu

”Ensin sauvaa ja sitten jalkaa, siitä se syöksykierre alkaa.” Vedolla kasvatetaan kohtauskulmaa kunnes siipi lähes sakkaa ja painamalla jalka pohjaan käännetään nokkaa siten, että kaarron puoleisen siiven nopeus hidastuu verrattuna ulompaan siipeen. Koska siivet olivat jo lähes sakkaustilassa, kaarron puoleinen siipi sakkaa ja kone kallistuu sakkaavan siiven puolelle ja nokka painuu jyrkästi alas ja kone on syöksykierteessä. 

Vaikka syöksykierre ei enää nykyisillä koneilla muodosta samanlaista vaaraa kuin aikaisemmin, on ohjaajan opittava tunnistamaan sekä sakkaustila että harjaannuttava syöksykierteen oikaisuun niin hyvin, että sen osaa myös silloin, kun siihen on joutunut tahattomasti. 

Syöksykierre eroaa normaalista kierukasta tai kierresyöksystä siinä, että siihen liittyy aina suuri kohtauskulma ja tasaantuva vajoamisnopeus. Kierukassa ja kierresyöksyssä siipi ei ole sakkaustilassa ja nopeus voi kasvaa syöksyn aikana jopa yli sallitun syöksynopeuden mutta kone on ohjattavissa eli ylinopeuden voi estää ohjaimilla mutta riski koneen rikkoutumisesta on olemassa, jos oikaisu on liian raju.

Koneen sakkausominaisuudet ja stabiliteetti hidaslennossa vaikuttavat sakkauksen alkamistapaan ja sen luonteeseen. Kuten on mainittu aikaisemmin, on edullista, että kone sakkaus alkaa siiven tyvestä mieluummin kuin siiven kärjestä, koska silloin syöksykierre ei ala vahingossa, koska sakkauksessa ei tällöin esiinny voimakasta kaatumispyrkimystä, josta syöksykierre helposti alkaisi. Nykyisin voimassa olevien määräysten mukaan rakennetun koneen on oltava hallittavissa myös hidaslennossa sekä sakkauksesta oikaistaessa. Havainnollistettaessa sakkaavan koneen käyttäytymistä, voidaan olettaa koneen kallistuvan ja kaartuvan seuraavan kuvan mukaisesti.

Syöksykierre alkaa kohtauskulman kasvusta ja toisen siiven sakkauksesta. Sakanneen siiven nostovoima putoaa, jolloin kone kaatuu sakanneen siiven puolelle, nokka painuu alas yleensä yli 45° ja samalla kone joutuu autorotaatioon eli alkaa pyöriä voimakkaasti pystyakselin ympäri. Ohjainteho heikkenee useimmiten merkittävästi, mikä vaikeuttaa oikaisua. Jos syöksykierre alkaa uudestaan syöksystä oikaistaessa eli suurella g-voimalla, uusi sakkaus on erittäin äkäinen ja johtaa helposti uuteen, vastakkaissuuntaiseen syöksykierteeseen. Tämä on syytä pitää mielessä, kun oikaisee syöksykierteestä. Sakkaus- ja syöksykierrekäyttäytyminen on konekohtaista ja siksi on opeteltava tyyppikohtaisesti sakkauskäyttäytymisen luonne sekä miten sakkaus tunnistetaan ja syöksykierre oikaistaan.

Syöksykierteessä on tyypillistä, että koneen nokka on noin 45°-70° vaakatason alapuolella ja kone on 10° - 30° kallistuneena pyörimissuuntaan. Koneen nokka saattaa myös heilahdella syöksykulman molemmin puolin. Tätä heilahtelua voi käyttää hyväksi, mikäli oikaisussa tulee vaikeuksia. Ensin kasvatetaan heilahduksen laajuutta esimerkiksi korkeusperäsintä käyttäen ja sitten poistutaan kierteestä, kun nokka on alimmassa asennossaan. Monilla koneilla syöksykierre muuttuu jatkettaessa kierukaksi muutaman kierroksen kuluttua. Ellei tässä vaiheessa suoriteta oikaisua, kone saavuttaa hyvin nopeasti liian suuria nopeuksia ja saattaa jopa vaurioitua. Syöksykierteessä koneen nopeus ei sen sijaan kasva kovin suureksi, sillä sakkaus aiheuttaa suuren vastuksen ja kone jatkaa kierrettä vakionopeudella.

Oikaisu syöksykierteestä

Syöksykierre on koneen sakkaustilasta johtuva autorotaatio, joten kone on saatava pois sakkaustilasta ennen oikaisua.

Ensimmäisenä tehtävänä on sivuluisun keskittäminen antamalla vastajalkaa, kunnes kallistusmittarin kuula on keskellä. Toiseksi työnnetään nokkaa alas kohtauskulman pienentämiseksi ja koneen saamiseksi pois sakkaustilasta. Heti kun sakkaus loppuu, niin pyöriminen hidastuu ja loppuu. Kone jää syöksyyn, josta se on varovaisella vedolla oikaistava, ettei se sakkaisi uudelleen. Vastasiivekkeen käyttö voi johtaa uuteen kierteeseen ja siksi on parempi pitää siivekkeet keskellä oikaisun aikana. Syöksykierteen hallinnan opettelu on välttämätöntä, jotta oppisi tunnistamaan kierteeseen johtavan tilanteen ja tekemään korjaavat liikkeet ennen kuin joutuu kierteeseen ja ennen kaikkea oppisi oikaisemaan syöksykierteen, mikäli siihen on joutunut. 

Syökskierteen oikaisu: VASTAJALKAA - KUULA KESKELLE - TYÖNTÖ, nokka painuu, nopeus kiihtyy ja pyöriminen loppuu - RAUHALLINEN VETO ja OIKAISU.

Liian voimakas oikaisu voi aiheuttaa uuden syöksykierteen, joka alkaa vedon aiheuttamien g-voimien vaikutuksesta paljon rajummin kuin vaakalennosta alkanut ja pyörii usein vastakkaiseen suuntaan kuin ensimmäinen.

 sivu94kuva
Kuva: Kuvassa kone on juuri joutumassa oikealle kiertävään syöksykierteeseen. Nopeus on lähellä suoran lennon sakkaausnopeutta ja oikea jalka on painettu pohjaan ja nokka on kääntymässä oikeaan. Oikean siiven nopeus on pienempi kuin vasemman ja siksi se sakkaa ja siipi menettää nostovoimansa, jolloin kone kallistuu oikealle ja nokka painuu kohti maata ja syöksykierre on valmis. 

 

4.6.3 Oikaisu lattakierteestä

Syöksykierre saattaa kehittyä eräillä konetyypeillä vaaralliseksi lattakierteeksi, jonka oikaiseminen on kokeneellekin ohjaajalle vaikeaa. Lattakierre poikkeaa syöksykierteestä siinä, että kone vajoaa alle 45° kulmassa tai jopa lähes vaakasuorassa asennossa pyörien samalla tavalla kuin syöksykierteessä. Kone sakkaa täydellisesti aina ohjainpintoja myöten, joten ohjaimia saa heilutella aivan vapaasti ilman että tapahtuu mitään. Kuvaavaa lattakierteen oikaisun vaikeudelle ovat ohjeet, joita on annettu useissa lento-oppaissa. Ne neuvovat jättämään koneen, mikäli lattakierre ei parin ensimmäisen kierroksen jälkeen osoita oikenemisen oireita. Suomessa on tutkittu lattakierteestä oikaisua mm. PIK-15 koneella, ja saatu tähän mennessä ne kaikki oikenemaan, joskin kerran on jo ohjaajan vierestä hypätty laskuvarjolla kierteen oiettua varsin matalalla. Lattakierre on koitunut monen koneen ja ohjaajan lopuksi. Siksi onkin sanottava, että oikaisun olisi tapahduttava jo ennen kuin kone on mennyt lattakierteeseen, koska lattakierre on elämän ja kuoleman kysymys.

Koska maassamme on kuitenkin käytössä eräitä koneita, joilla on taipumusta mennä pitkän syöksykierteen jälkeen lattakierteeseen, niin kerrottakoon tässä muutamia asioita, jotka vaikuttavat oikaisuun.

 • Painopistettä olisi saatava siirtymään eteen päin esimerkiksi löysäämällä vöitä ja nojaamalla eteenpäin. Ei välttämättä paljon auta.
 • Olisi pyrittävä löytämään sellainen ohjainten keskinäinen asento, että nokka alkaisi painua tai edes heilua ylös-alas, jotta pääsisi ensin syöksykierteeseen, jonka oikaisu on mahdollista. Ei ole paljon aikaa etsiä toimivaa ratkaisua.
 • Mikäli moottori käy, niin hyrrävoimat pyrkivät joko nostamaan tai laskemaan nokkaa riippuen pyörimisen suunnasta. Tämä on tehokkain tapa vaikuttaa oikaisuun ja on siksi koetettava tarkkailla moottorin peräyttämisen vaikutusta. Mikäli kaasun avaaminen painaa nokkaa alaspäin on siitä apua oikaisussa. Valitettavan usein kuitenkin moottori pysähtyy lattakierteen aikana, johtuen keskipakovoiman vaikutuksesta polttoainejärjestelmään, joten tämäkin keino voi olla kyseenalainen. Elleivät nämä keinot tuota minkäänlaista tulosta, on todella jätettävä kone, jos se on mahdollista ja laskuvarjo on mukana. 
 • ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA TEE LATTAKIERRETTÄ TARKOITUKSELLA, KOSKA SE VOI OLLA VIIMEINEN LIIKKEESI.

4.8.4 Oikaisu kierukasta eli kierresyöksystä

Kierukka eroaa syöksykierteestä syöksyn jyrkkyydessä sekä siinä, että nopeus kasvaa lopulta yli kaikkien sallittujen rajojen, ellei kierukkaa saada oikaistua ajoissa.

Kierukassa kone syöksyy jyrkässä kulmassa ja kiertää spiraalia lentorataa, jolloin koneeseen kohdistuu voimakas keskipakovoima sekä sivuluisu. Nopeus kiihtyy nopeasti jopa yli sallittujen rajojen, ellei kierukkaa oikaista ajoissa. Oikaisun epäonnistuessa kone voi joutua helposti syöksykierteeseen tai jopa rikkoutua. 

1. Kaasu taakse ja siivet hallitusti vaakatasoon pitämällä polkimet ja sauva keskiasennossa. Tässä vaiheessa pyöriminen ja keskipakovoimat loppuvat mutta koneeseen vaikuttaa puhdas g-voima.
2. Aloita oikaisu suoraan lentoon ja löysää vetoa sitä mukaa, kun nopeus hidastuu. Jos et löysää vetoa ajoissa huomaat pian olevasi nokka kohti taivasta tai jopa silmukan laella.

 

4.6.5 Oikaisu jyrkästä syöksystä

Nopeassa korkeuden pudotuksessa kone saattaa kiihtyä lähelle kriittistä nopeutta, jolloin oikaisu normaaliin lentotilaan on tärkeä, jottei kone vaurioituisi.
1. Kaasuvipu taakse, jottei moottorin veto lisää enää nopeutta.
2. Kevennä siipikuormitusta kevyellä vedolla.
3. Jos kone on kallistunut ja/tai kaarrossa, korjaa se suoraan lentoon ja pidä sivuperäsimellä kuula keskellä. Vasta sen jälkeen, kun kone ei enää ole kallistuneena voit vetää kevyesti sauvasta. Pidä huoli, ettet vedä sauvasta liikaa, kun kone on vielä kallistuneena ja/tai sivuluisussa, koska silloin on vaara joutua syöksykierteeseen tai kierukkaan.
4. Kun siivet ovat vaakatasossa, voit aloittaa oikaisuvedon jopa lähes maksimi sallitulla g-arvolla. Muista kuitenkin, että puuskaisella säällä sallittu g-arvo on alhaisempi kuin tyynen kelin suurin sallittu. Jottet joutuisi oikaisussa g-sakkaustilaan, on seurattava lentonopeutta ja löysättävä vetoa nopeuden hidastuttua riittävästi.

Lisää artikkeleita...

 1. 4.6.6 Flutteri